Lisans Kaybı Üyeliği ve Hizmetleri

Lisans Kaybı sistemine üye olmak isteyen kaptanlarımızın; TC vatandaşı olması, vakıf üyesi olması, pilot lisansına sahip olduğunu ve herhangi bir havayolu şirketinde çalıştığını belgelemesi yeterlidir.

Bu bölümde 3 çeşit teminat tablomuz bulunmaktadır. ( 250.000, 187.500, 125.000)

Lisans Kaybı bölümünde Geçici Maluliyet, Daimi Maluliyet ve Vefat yardımları yapılmaktadır.

Sağlık nedeni ile uçuşa 30 gün üzerinde ara verilmesi ve üyemizin şirketinden uçuş parası alamaması durumunda, seçilmiş olan teminatın % 2 si ve maksimum 24 aya kadar maaş ödemesi yapılmaktadır.

Sağlık nedeni ile uçamaz durumuna gelen üyelerimize ( Lisans Kaybı) veya vefat eden katılımcımızın kanuni varislerine seçtikleri teminat tutarında yardım yapılır. ( Üyelik sürecinde yapılmış yardımlar varsa hesaplanarak teminattan düşülür.)

Geçici ve daimi maluliyet ile vefat / ölüm yardımları, gerekli resmi evraklar tamamlanmasından sonra en geç 30 gün içerisinde ödenmektedir.

Lisans Kaybı bölümünde her üyenin kendine ait rezervi bulunmaktadır. Bir takvim yılı boyunca aidatların düzenli yatması halinde yönerge esasları dâhilinde toplanan aidatlardan yapılan yardımlar düşüldükten sonra kalan tutarın %80 ‘ni katılımcıların rezervlerine aktarılır. Kalan tutarın %20 si de katılımcının bir sonra ki yıl aidatlarının noksan ödemesini sağlar.

Üye sistemden emeklilik veya ayrılmak istediği takdirde rezervde biriken para katılımcıya ödenir.

*2016 yılında Yönetim Kurulunun almış olduğu karar ile birlikte Lisans Kaybı teminatlarında artış yapılmıştır. (2016 yılında gerçekleşecek daimi maluliyet ve vefat durumunda yeni teminatlardan ödenecektir. Geçici maluliyet durumlarında ise  – 30 günü aşan raporlarda-  yükselen teminatın %2 si kadar yardım yapılacaktır. )

BAZ TEMİNAT 2015 YILI 2016 YILI
150.000 TL 200.000 TL 250.000 TL
112.500 TL 150.000 TL 187.500 TL
75.000 TL 100.000 TL 125.000 TL

TÜRKİYE HAVAYOLU PİLOTLARI
EĞİTİM, SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
13. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Vakfımızın 13.Olağan Genel Kurul toplantısını icra etmek maksadıyla 18 Nisan 2019 Perşembe günü saat 10:00 da Pilotlar Vakfı binasında aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplantı yapılacaktır. İlk toplantıda salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde; İkinci toplantı bir hafta sonra mevcudun iştiraki ile 25 Nisan 2019 Perşembe günü saat 10:00 da İstanbul Bahçelievler Yenibosna Sanayi Caddesi No.9’da bulunan GORRION Hotel Kız Kulesi salonunda yapılacaktır. İkinci toplantıda karar nisabı; toplantıya katılanların salt çoğunluğu olacaktır.
Üyelerimizin toplantıya katılmalarını arz ederiz.
Not: Toplantı tarihinden asgari 15 gün önce aşağıda yazılı hususlar Vakıf merkezindeki divanhaneye talik olunarak Mütevelli Heyet Üyelerinin ve ilgililerin tetkikine arz edilir.(Vakıf Senedi/ Vakıf Mütevelli Heyeti Toplantıları /Madde 8)
Türkiye Havayolu Pilotları Vakfı Yönetim Kurulu Adına

Kemali Bülent EDALI
Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM:
1-Açılış, yoklama, saygı duruşu,
2-Divan Başkanı ve Üyelerinin seçimi,
3-Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması,
4-Bilanço ve Gelir/Gider raporunun okunması,
5- Denetim Kurulu raporunun okunması,
6-Vakıf İştiraklerimizin durumunun ve projelerin görüşülmesi,
7-Yönergelerin güncellenmesi,
8-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ibrası,
9- Yeni Yönetim Kurulu adaylarının sunumu,
10-Yeni Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu Asli ve Yedek Üyelerinin seçimi,
11-Dilek ve temenniler,
12-Kapanış

Pilotlar Vakfı