Madde 4- Hava yolları pilotları ve aileleri arasındaki sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı tam ve kâmil manada en üst seviyeye ulaştırmayı gaye edinen vakfın bu meyanda üyeleri ile hak sahiplerine ;

a) Atatürk ilkelerine ve manevi ve milli değerlere bağlı bir moral çalışması içinde olmalarını sağlamak amacı ile sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak ve bu maksada hizmet edecek bina ve tesisler inşa ve ikame etmek,

b) Her ne şekil ve surette ve sebeple olursa olsun vefat eden üyelerin hayatta kalan eş ve çocuklarına aynî ve nakdî yardım yapmak,

c) Mesken ihtiyacı olup olmadığı nazarı itibare alınmaksızın bu maksatla talep vukuunda üyelere mesken kredisi açmak,

d) Özel emeklilik sigortası, kâr paylı hayat sigortası veya itimada şayan sigorta şirketleri ile mutabakata varılmak suretiyle üyelere munzam bir gelir temin etmek,

e) Kendi ihtiyarı ile veya yaş haddi sebebiyle yahut malûlen emekli olanlar ile henüz faal görevde iken vefat edenlerin kanuni varislerine vakıf senedinde ve tüzükte belirtilen şekil ve surette yardımda bulunmak ve keza vakıf üyeliğinden istifaen ayrılanlara, o tarihte tekaddüm eden hesap yılı başında Yönetim Kurulunca tayin olunan miktarda seyyanen iade yapmak,

f) Hastalık ve malûliyet hallerinde yurtiçinde ve resmi sağlık kurulu raporuna müsteniden lüzum görülmesi hallerinde yurtdışında teşhis ve tedavilerini temin ve tekeffül etmek,

g) Mesleki bilgi ve eğitim seviyesini yükseltmek ve geliştirmek maksadıyla okullar açmak ve araştırma ve incelemeler yapmak, simülatör kurmak, konferans, seminer, panel, sempozyum ve kurs gibi faaliyetler düzenlemek ve bu meyanda mesleki kitap ve dergiler yayınlamak,

h) Vakfa gelir temin etmek için her türlü hava, kara ve deniz ulaşım aracı alımı, satımı ve ticari amaç ile işletilmesi, bu bağlamda ihtiyaç duyulan turizm ve seyahat acenteleri kurulması ve ortak olunması,

i) Geçici surette meslekten men edilen veya meslekten ihraç ve tard olunan veya her ne sebep ve surette olursa olsun tutuklanan üyelerin zaruri ihtiyaçlarını, yönetim kurulunun tespit ve tayin edeceği müddet ve miktarda ve mümkün olduğu nisbette temin etmek,

j) Üyeleri ve ailelerini sosyal güvenlik kuruluşları ile mevcut mevzuat dairesinde tesis edilmiş diğer munzam sandıklar hakkında bilgilendirmek ve kanunlar ve mevzuat dairesinde kendilerine bahşedilmiş haklarını kullanmalarına yardımcı olmak,

k) Yurtiçi ve dışındaki mesleki buluş ve gelişmeleri hassasiyet ve titizlikle takip etmek, istatistiki araştırmalar yapıp neticelerini tahlil ederek müfredatlı raporlar halinde etkili ve yetkili makam ve mercilere intikal ettirmek suretiyle tespit olunan aksaklıkların hal çarelerini ve çözümlerini arz etmek ve kamuoyunu bilgilendirmek.

TÜRKİYE HAVAYOLU PİLOTLARI
EĞİTİM, SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
13. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Vakfımızın 13.Olağan Genel Kurul toplantısını icra etmek maksadıyla 18 Nisan 2019 Perşembe günü saat 10:00 da Pilotlar Vakfı binasında aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplantı yapılacaktır. İlk toplantıda salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde; İkinci toplantı bir hafta sonra mevcudun iştiraki ile 25 Nisan 2019 Perşembe günü saat 10:00 da İstanbul Bahçelievler Yenibosna Sanayi Caddesi No.9’da bulunan GORRION Hotel Kız Kulesi salonunda yapılacaktır. İkinci toplantıda karar nisabı; toplantıya katılanların salt çoğunluğu olacaktır.
Üyelerimizin toplantıya katılmalarını arz ederiz.
Not: Toplantı tarihinden asgari 15 gün önce aşağıda yazılı hususlar Vakıf merkezindeki divanhaneye talik olunarak Mütevelli Heyet Üyelerinin ve ilgililerin tetkikine arz edilir.(Vakıf Senedi/ Vakıf Mütevelli Heyeti Toplantıları /Madde 8)
Türkiye Havayolu Pilotları Vakfı Yönetim Kurulu Adına

Kemali Bülent EDALI
Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM:
1-Açılış, yoklama, saygı duruşu,
2-Divan Başkanı ve Üyelerinin seçimi,
3-Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması,
4-Bilanço ve Gelir/Gider raporunun okunması,
5- Denetim Kurulu raporunun okunması,
6-Vakıf İştiraklerimizin durumunun ve projelerin görüşülmesi,
7-Yönergelerin güncellenmesi,
8-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ibrası,
9- Yeni Yönetim Kurulu adaylarının sunumu,
10-Yeni Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu Asli ve Yedek Üyelerinin seçimi,
11-Dilek ve temenniler,
12-Kapanış

Pilotlar Vakfı